जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा ।

शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा ।

#Haripur #HaripurMun #Education #DarbandiMilan

Visit us : www.haripurmun.gov.np

आर्थिक वर्ष: