जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

७७/७८

सेनेटरी प्याड खरिद सम्बन्धको ठेक्का रद्द गरिएको सम्बन्धमा ।

सेनेटरी प्याड खरिद सम्बन्धको ठेक्का रद्द गरिएको सम्बन्धमा ।

#Notice #Haripur #SanitaryPad

visit us: www.haripurmun.gov.np

Twitter: @haripurmun

Pages