यस हरिपुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका क्वारेन्टाईन केन्द्रहरुको विवरण ।

यस हरिपुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका क्वारेन्टाईन केन्द्रहरुको विवरण ।

हरिपुर नगरपालिकाको पहिलो नगरसभाका नीतिगत निर्णयहरु

हरिपुर नगरपालिकाको पहिलो नगरसभाका नीतिगत निर्णयहरु यहाँ राखिएको छ । डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ ।

Pages